Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE o wydanym postanowieniu o braku obowiazku przeprowadzenia procedury OOŚ
Data publikacji: 2011-11-07
Osoba, która stworzyła pozycję:  Mariusz Kierepka
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka

ROŚ.6220.6.2011                                                                            Narol, dnia 3 listopada 2011r.

OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE
stron o wydaniu postanowienia

Burmistrz Miasta i Gminy Narol, działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa drogi leśnej w leśnictwie Huta Złomy w km 0+000 – 0+980”, z wniosku Nadleśnictwa Narol, ul. Bohaterów Września 1939 r. Nr 38, 37-610 Narol wydane zostało postanowienie znak: ROŚ.6220.6.2011 z dnia 03.11.2011 r. o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia oraz z zebraną w sprawie dokumentacją w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol, pokój nr 12, I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 15.30 w terminie od 07.11.2011r. do 28.11.2011r.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości oraz zamieszczone w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Narol – www.narol.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol, w miejscu planowanej inwestycji oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Horyniec Zdrój

                                                                                                        BURMISTRZ
                                                                                                 mgr. Stanisław WOŚ

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny