Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drukuj
Grupa: INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nazwa pozycji: Ogłoszenie I przetargu pisemnego na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości o pow. 1,00 ha, położonej w Narolu Wsi - z przeznaczeniem na utworzenie zakładu zagospodarowania odpadów
Data publikacji: 2011-11-04
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
ogłasza I p r z e t a r g pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony, tj. na okres 10 lat części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narol, położonej w obrębie Narol Wieś z przeznaczeniem na utworzenie zakładu zagospodarowania odpadów, objętej księgą wieczystą Nr PR1L/00032118/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie.

1. Przedmiotem przetargu jest część nieruchomości oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1583/6 o pow. 2,73 ha – do dzierżawy przeznacza się część działki o pow. 1,00 ha.
2. Opis nieruchomości – działka nr 1583/6 położona jest w sąsiedztwie terenów rolnych i leśnych. Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego stracił ważność z dniem 31.12.2003 r. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Narol nieruchomość ta znajduje się na terenie Gminnego Składowiska Odpadów.
3. Wyłoniony w drodze przetargu dzierżawca zobowiązany będzie do wystąpienia o uzyskanie wszelkich decyzji, raportów i pozwoleń związanych z utworzeniem Zakładu Zagospodarowania Odpadów, zgodnie z obowiązującym prawem. Dopuszcza się nieprzekraczalny termin na uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę do 1-go roku od dnia zawarcia umowy. Niedotrzymanie terminu spowoduje przepadek wadium i unieważnienie przez wydzierżawiającego umowy dzierżawy.
4. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.
5. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego netto wynosi 0,50 zł za 1m2, tj.   5 000,00 zł plus obowiązujący podatek VAT (słownie złotych: pięć tysięcy plus podatek VAT).
6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc), które należy wnieść w terminie do 2 grudnia 2011 r. na konto Banku Spółdzielczego Narol nr konta 94 9103 0001 2001 0000 0198 0013 z dopiskiem „wadium na dzierżawę działki nr 1583/6” – za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.
7. Terminy opłat z tytułu dzierżawy i szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy.
8. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, opisanej ”Przetarg na dzierżawę nieruchomości – Narol Wieś”, w terminie do dnia 2 grudnia 2011 r. włącznie w godz. od 7.30 do 15.30 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Narolu, ul. Rynek 1, parter, pok. nr 3. Oferty przesyłane pocztą winny być w dwóch kopertach, gdzie koperta wewnętrzna winna być zamknięta, opieczętowana i opisana jw.
Pisemna oferta winna zawierać:
a) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
b) datę sporządzenia oferty;
c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
d) oferowaną cenę miesięcznego czynszu dzierżawnego (netto);
e) koncepcję zagospodarowania nieruchomości;
f) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub osób prawnych oferta dodatkowo powinna zawierać aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą składania oferty, a w przypadku spółek cywilnych dodatkowo umowę regulującą współpracę podmiotów działających wspólnie;
g) kopię dowodu wniesienia wadium.
Oferta i wszystkie oświadczenia załączone do niej winny być podpisane przez oferenta lub osoby przez niego upoważnione.
W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika do ofert należy dołączyć pełnomocnictwo.
9. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej: część jawna przetargu - otwarcie ofert nastąpi w sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Narolu, ul. Rynek 1, w dniu 8 grudnia 2011 r. o godz. 10.00.
Przy wyborze oferty komisja przetargowa będzie brała pod uwagę zaoferowaną cenę oraz koncepcję zagospodarowania nieruchomości.
10. Wadium oferenta, który wygra przetarg i zawrze umowę dzierżawy, będzie stanowiło zabezpieczenie realizacji punktu 3 niniejszego ogłoszenia, a pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie (bez odsetek) po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, po wskazaniu nr konta na które należy je zwrócić.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę złożonych ofert, jeżeli chociaż jedna z ofert spełnia warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy, najpóźniej 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się bez usprawiedliwienia do podpisania umowy w wyznaczonym miejscu i terminie,
organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
11. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pok. nr 9 i pod nr tel. (0-16) 63 17 087 wew. 24.


Narol, dnia 4 listopad 2011 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny