Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REFERENDA

Drukuj
Grupa: REFERENDA
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o zamówieniu
Data publikacji: 2005-08-22
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

1.     Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Narol

reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Narol,

Narol ul. Rynek 1, 37 – 610 Narol.

 

2.     Określenie trybu zamówienia

Przetarg nieograniczony art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dnia 09.02.2004 ze zm.)        

 

3.       Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także jej cenę, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37 – 610 Narol w pok. nr 11, w cenie 20,00 PLN netto.

 

4.       Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;

1) Przedmiotem zamówienia jest:

·                    wykonanie prac termomodernizacyjnych,

·                    doposażenie pomieszczeń,

w ramach projektu: Utworzenie Centrum Integracji Społecznej oraz Ośrodka Muzealnego w Lipsku realizowanego w programie - Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

2) Przedmiot zamówienia określa dokładnie Rozdział III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

5.     Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6.     Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia do 7 listopada 2005 r.

 

7.       Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

Określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     

8.     Informacja na temat wadium

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

 

9.     Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Cena 100 %

     

10.  Miejsce i termin składania ofert;

Urząd Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37 – 610 Narol w pok. nr 3 (sekretariat) do dnia 6 września 2005 r. do godz. 14.00.

Otwarcie ofert- 6 września 2005 r. o godz. 14.30.

 

11)Termin związania ofertą.

Do 5 października 2005 r.

 

Narol 22 sierpnia 2005 r.

Burmistrz

Miasta i Gminy Narol

mgr Stanisław Woś
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny