Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o udzeleniu zamówienia
Data publikacji: 2005-08-08
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Roboty budowlane                X

Dostawy                                  

Usługi                                       

Wypełnia Urząd Zamówień Publicznych

 

Data otrzymania ogłoszenia ____________________

Numer identyfikacyjny ___________________________

SEKCJA I:   Zamawiający

 

I.1) Oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

 

Nazwa

Burmistrz Miasta i Gminy Narol

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Adolf Adamek

Adres

Ul. Rynek 1

Kod pocztowy

37-610 Narol

Miejscowość

Narol

Województwo

podkarpackie

Telefon

016  631 70 87

Fa

016  631 71 04

Poczta elektroniczna (e-mail)

 

Adres internetowy (URL)

 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w biuletynie  zamówień publicznych?

NIE                          TAK  X 

 

Numer ogłoszenia  w spisie BZP

Nr 98poz. 22639  z   18.05.2005 (dd/mm/rrrr)

 

wartość zamówienia (bez VAT)

338737,76 EURO


SEKCJA II: tryb i przedmiot zamówienia

II.1) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane x      Dostawy                                 Usługi 

II.2) tryb udzielenia zamówienia 

 

Przetarg nieograniczony

X

Przetarg ograniczonyNegocjacje bez ogłoszeniaZ wolnej rękiAukcja elektroniczna 

 

Zapytanie o cenęNegocjacje z ogłoszeniem 

 

 

 

II.3) Nomenklatura

 

 

II.3.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

 

Główny przedmiot

45.00.00.00-7

 

II.4) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Budowa wodociągu oraz stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wód podziemnych w miejscowości Łukawica

II.5) Krótki opis

-Sieć wodociągowa PE80/SDR 13,6 PN-6857 mb

-Przyłącza 3324 mb

-wydajność SUW Q = 20 m3

SEKCJA III: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

III.1)  Udzielenie i wartość zamówienia

 

III.1.1)    Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

 

Oznaczenie oferty częściowej (jeśli dotyczy)_________________

 

Nazwa wykonawcy

Zakład Remontowo-Budowlany w Zamościu Adam Kustra

 

Adres

ul Wyszyńskiego 55/19

Kod pocztowy

22-400 Zamość

Miejscowość

Zamość

Województwo/Kraj

Lubelskie

Telefon

084  639 13 44

Faks

084  639 13 45

Poczta elektroniczna (e-mail)

 

Adres internetowy (URL)

 

III.1.2) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną (bez VAT)

 

Cena 1 227 147,16

Oferta z najniższą ceną 1 147 574,69/ oferta z najwyższą ceną 1 367 641,90 zł

Waluta PLN

SEKCJA IV: INNE INFORMACJE

IV.1) Data udzielenia zamówienia        05.08.2005 (dd/mm/rrrr)

IV.2) Liczba otrzymanych ofert         6

IV.3) Data wysłania ogłoszenia 10.05.2005 (dd/mm/rrrr)

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny