Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w Narolu Wsi - na utworzenie zakładu zagospodarowania odpadów.
Data publikacji: 2011-09-19
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Narolu Wsi, objętej księgą wieczystą Nr PR1L/00032118/9, stanowiącej mienie komunalne Gminy Narol, przeznaczone do dzierżawy.

1. Działka nr 1583/6 o pow. 2,73 ha – do dzierżawy przeznacza się część nieruchomości o  powierzchni 1,00 ha – z przeznaczeniem na utworzenie zakładu zagospodarowania odpadów.
2. Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego netto wynosi: 0,50 zł za 1 m2.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze studium kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Narol, działka położona jest na terenie gminnego składowiska odpadów.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z w/w ustawą podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Narol, tj. od dnia 19.09.2011 r. do dnia 10.10.2011 r. oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu.
 

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 27.


Narol, dnia 19.09.2011 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny