Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drukuj
Grupa: INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nazwa pozycji: Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż 2-ch działek, połozonych w Narolu, przeznaczonych pod budowę garaży na samochody osobowe
Data publikacji: 2011-08-29
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL

ogłasza I p r z e t a r g ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narol, położonych w obrębie Narol, przy ul. Jana III Sobieskiego, oznaczonych jako działki nr 2311/6 o pow. 0,0040 ha, nr 2311/7 o pow. 0,0037 ha, objęte księgą wieczystą Nr PR1L/00027109/5, przeznaczone pod budowę garaży.

1. Opis nieruchomości: działki gruntowe położone w Narolu przy Osiedlu Jana III Sobieskiego.     Teren płaski, od strony południowej działki przylegają bezpośrednio do drogi gminnej. Teren     w bezpośrednim sąsiedztwie posiada pełne uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej.

2. Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania     Przestrzennego: obszar w skład którego wchodzą przedmiotowe nieruchomości nie jest     objęty aktualnie obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego.     Dla w/w nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ustalająca warunki     zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: Budowa 10-ciu garaży na     samochody osobowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 2311 w     Narolu.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:
    1). dla działki oznaczonej nr 2311/6 – 1 105,00 zł
         (słownie złotych: jeden tysiąc sto pięć);
    2). dla działki oznaczonej nr 2311/7 – 1 036,00 zł
         (słownie złotych: jeden tysiąc trzydzieści sześć).
Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT.

4. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto w     Banku Spółdzielczym w Narolu Nr 94 9103 0001 2001 0000 0198 0013 w terminie do     26 września 2011 r. za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy     Narol.
    Wpłacając wadium należy określić, której nieruchomości dotyczy, poprzez podanie numeru     działki, np. „wadium na działkę nr 2311/6”.

5. Wadium wynosi:
    - dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2311/6 – 220,00 zł,
    - dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2311/7 – 200,00 zł.

6. Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2011 r.  w     budynku Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, pok. nr 9:
    - dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2311/6 – o godz. 11.00
    - dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2311/7 – o godz. 12.00

7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy, z tym, że postąpienie nie może wynosić     mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

8. Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w     przetargu. Wadium pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostanie nie później niż     przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu – po podaniu numeru     konta na które należy je zwrócić.

9. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego do     wpłaty gotówką na w/w konto Gminy Narol, jednorazowo ceny nabycia ustalonej w wyniku     przetargu, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium.

10. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez       usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu.

11. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji        przetargowej:
       - dowód wpłaty wadium
       - dokument potwierdzający tożsamość
       - upoważnienie do reprezentowania oraz do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru        Sądowego (w przypadku osoby prawnej).

12. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości obciążają w całości        kupującego.

13. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników        przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej.

14. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pok. nr 9 i pod nr        tel. (0-16) 63 17 087 wew. 24.

15. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu z        ważnych powodów.

Narol, dnia 29 sierpień 2011 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny