Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie „Budowy drogi leśnej w leśnictwie Wola Wielka w km 0+000 – 5+900
Data publikacji: 2011-08-19
Osoba, która stworzyła pozycję:  Mariusz Kierepka
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka

ROŚ.6220.5.2011                                                                                         Narol, dnia 18.08.2011 r.

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Burmistrz Miasta i Gminy Narol, działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DZ. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamia,

że w dniu 11 sierpnia 2011 r. wpłynął wniosek Nadleśnictwa Narol ul. Bohaterów Września 1939 r. Nr 38 , 37-610 Narol o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi leśnej w leśnictwie Wola Wielka w km 0+000 – 5+900”. Zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z 2010 r. z późn. zm.) powyższe przedsięwzięcie zostało zaliczone do § 3 ust. 1 pkt 60 - „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 – 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Narol działając w porozumieniu z Wójtem Gminy Horyniec Zdrój. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach należących do Nadleśnictwa Narol –zlokalizowanych w Gminie Narol, obręb ew. Huta Złomy, nr ewidencyjne: 630/2, 630/1, 630/3, 629/1, 629/3, 629/4, 628/2, 628/3, 628/4, 637/1, 637/2, 636/1, 636/2, 636/3, 633/1, 633/2, 631 oraz w Gminie Horyniec Zdrój obręb Werchrata, nr ewidencyjne: 804, 805, 806, 816, 807, 797, a także na działkach stanowiących własność Gminy Narol, obręb ew. Huta Złomy, nr ewidencyjny: 388, 396, 423/3, 558, i 549.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacja sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 23.08.2011 r. do 12.09.2011 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol, pokuj nr 12 tel. 016 6317087, w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Narol (Biuletynu Informacji Publiczne w zakładce Publiczny Dostępny Wykaz Danych o Środowisku), wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędu Miasta i Gminy Narol oraz wywieszone w pobliżu planowanej Inwestycji, a także wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Horyniec Zdrój.

 

                                                                                                     BURMISTRZ
                                                                                                    Stanisław Woś

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny