Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Zawiadomienioe o wydaniu postanowieniu o obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporzazdenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsęwzięcia polegającego na "Budowiwe elektrowni wodnej o mocy ok. 10kW" w Narolu
Data publikacji: 2011-06-15
Osoba, która stworzyła pozycję:  Mariusz Kierepka
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka

ROŚ.6220.2.2011                                                                                          Narol, dnia 14.06.2011 r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 63 ust. 1, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227), zawiadamiamy o wydanym postanowieniu stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia wymaganego dla jej przeprowadzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni wodnej o mocy ok. 10 kW” w Narolu

Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora: Geotermia Podkarpacie Sp. Z o.o. ul. Tkaczowa 146, 36-040 Boguchwała

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAROL

zawiadamia o:
- możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz wydanym postanowieniem o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz organów opiniujących,
- możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.

Niniejsze zawiadomienie jest dostępne w publicznie dostępnym wykazie, tj. stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Narol (www.narol.pl), w siedzibie Urzędu oraz w miejscu planowanej Inwestycji. Z wnioskiem i dokumentacją w/w przedsięwzięcia można się zapoznać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol ul Rynek 1, 37-610 Narol, w pokoju 12 I piętro w godzinach pracy urzędu, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia niniejszego zawiadomienia.

 

                                                                                                         BURMISTRZ
                                                                                                       Stanisław WOŚ

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny