Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowie sieci energetycznej nN i SN oraz stacji transformatorowej w miejscowości Łukawica gmina Narol”
Data publikacji: 2011-05-26
Osoba, która stworzyła pozycję:  Mariusz Kierepka
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka

ROŚ.6220.3.2011 Narol, 26.05.2011 r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowie sieci energetycznej nN i SN oraz stacji transformatorowej w miejscowości Łukawica gmina Narol”,

i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy

Stosownie do art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Narol
zawiadamia,

że w dniu 26 maja 2011 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowie sieci energetycznej nN i SN oraz stacji transformatorowej w miejscowości Łukawica gmina Narol” po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o. ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowie sieci energetycznej nN i SN oraz stacji transformatorowej w miejscowości Łukawica gmina Narol”.

W dniach od 30 maja 2011 r. do 20 czerwca 2011 r. społeczeństwo może zapoznać się z ww. decyzją oraz pozostałą zgromadzoną w toku przedmiotowego postępowania dokumentacją, w tym opinią organu, o którym mowa w art. 78 ww. ustawy. Dokumenty te znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, w pokuj nr 12, w godzinach 7.30 – 15.30

Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

                                                                    BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAROL

                                                                                      Stanisław WOŚ

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny