Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki pod garaże przy ul. Jana III Sobiskiego
Data publikacji: 2011-05-23
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Narol przeznaczone do sprzedaży. 

1. Położenie, obręb: Narol, ul. Jana III Sobieskiego

2. Numer, powierzchnia, cena nieruchomości:
• działka nr 2311/1   o pow. 0,0067 ha  –  cena netto: 1 724,00 zł;
• działka nr 2311/2   o pow. 0,0057 ha  –  cena netto: 1 495,00 zł;
• działka nr 2311/3   o pow. 0,0054 ha  –  cena netto: 1 426,00 zł;
• działka nr 2311/4   o pow. 0,0051 ha  –  cena netto: 1 357,00 zł;
• działka nr 2311/5   o pow. 0,0048 ha  –  cena netto: 1 288,00 zł;
• działka nr 2311/6   o pow. 0,0040 ha  –  cena netto: 1 105,00 zł;
• działka nr 2311/7   o pow. 0,0037 ha  –  cena netto: 1 036,00 zł;
• działka nr 2311/8   o pow. 0,0040 ha  –  cena netto: 1 105,00 zł;
• działka nr 2311/9   o pow. 0,0037 ha  –  cena netto: 1 036,00 zł;
• działka nr 2311/10 o pow. 0,0034 ha  –  cena netto:    967,00 zł.

3. Przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego.
Dla w/w nieruchomości została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: Budowa 10-ciu garaży na samochody osobowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 2311 w Narolu.

4. Forma sprzedaży: przetarg ustny

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34, ust.1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy upływa z dniem 04.07.2011 r.

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 27.


Narol, dnia 23.05.2011 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny