Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowy sieci Kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w
Data publikacji: 2011-04-15
Osoba, która stworzyła pozycję:  Mariusz Kierepka
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka

ROŚ.7615-11/10                                                            Narol, dnia 15.04.2011 r..

Obwieszczenie

o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowy sieci Kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Narol”

io możliwości zapoznania się z jego treścią oraz z dokumentacją sprawy

Działając na podstawie art. 10 ust.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) ) art. 21 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). Burmistrz Miasta i Gminy Narol zawiadamia, że w dniu 15 kwietnia 2011 r. po rozpatrzeniu Gminy Narol ul. Rynek 1, 37-610 Narol z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowy sieci Kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Narol” oraz uzyskaniu opinii jednostek opiniujących: Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie zostało wydane Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowy sieci Kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Narol”.

Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowy sieci Kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Narol” opinie jednostek opiniujących oraz dokumentacja w przedmiotowej sprawie, z którą można się zapoznać jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol 1, 37-610 Narol, pokój nr 12, I piętro, tel. 016 631 70 87 w godzinach pracy urzędu.

POUCZENIE

Na ww. postanowienie nie przysługuje zażalenie.

                                                                          BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAROL

                                                                                         Stanisłw WOŚ

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny