Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nazwa pozycji: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Data publikacji: 2005-05-18
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Narol: budowa wodociągu oraz stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wód podziemnych w miejscowości Łukawica

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Burmistrz Miasta i Gminy Narol, do kontaktów: Adolf Adamek, ul. Rynek 1, 37-610 Narol, woj. podkarpackie, tel. 016 6317087, fax 016 6317104, e-mail: urzad@narol.pl, www.narol.pl.

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).

3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).

4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa wodociągu oraz stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wód podziemnych w miejscowości Łukawica.

1.3) Opis przedmiotu zamówienia: - Sieć wodociągowa PE 80/SDR 13,6 PN 10 - 6857 m.b.

- Przyłącza 3324 m.b.

- wydajność SUV Q=20 m sześc./h.

1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Łukawica, gm. Narol, pow. Lubaczów woj. podkarpackie.

1.5) Nomenklatura

1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.00.00.00, 45.23.13.00.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wartość lub zakres zamówienia: - Wartość zamówienia powyżej 60 000 euro

- Zakres jak w pkt. II.1.3.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 01.08.2005; data zakończenia: 30.11.2005;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 30 000,00 zł.

2) Warunki uczestnictwa

2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

- Wymogi wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

- Określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:

1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:

2) Kryteria oceny ofert:

Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod względem:

najniższa cena - 90%

wpływ zamówienia na lokalny rynek pracy - 10%

3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 01.07.2005, cena - 100 zł netto.

3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.07.2005 godzina 14:00.

3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 01.07.2005, godzina 15:00.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Tak, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny