Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: ZAWIADOMIENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji w sprwie „Modernizacji zbiornika retencyjnego na działce o nr ew. 1375”
Data publikacji: 2011-04-11
Osoba, która stworzyła pozycję:  Mariusz Kierepka

ROŚ.7615-13/10 Narol, dnia 11 kwietnia 2011 r.

ZAWIADOMIENIE

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania że tut. Organ, zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.:

„Modernizacji zbiornika retencyjnego na działce o nr ew. 1375” I

nwestor: Nadleśnictwa Narol

ul. Bohaterów Września 1939 r. nr 38,

37-610 Narol

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. Z 2000 roku nr 98, poz. 1071 z póź. zm.), organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do zgromadzonych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, informuję o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami dowodowymi oraz zgłaszania uwag w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol ul. Rynek 1, 37-610 Narol Nr 2, pokój nr 12 w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Po upływie tego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości oraz zamieszczone w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Narol – www.narol.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol oraz w miejscu planowanej inwestycji.

                                                                                       Zup. BURMISTRZA

                                                                                  mgr Daniel LOMBER

                                                                                       SEKRETARZ

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny