Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Modernizacji zbiornika retencyjnego na działce o nr ew.
Data publikacji: 2011-03-22
Osoba, która stworzyła pozycję:  Mariusz Kierepka
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka

ROŚ.7615-13/10                                                                                         Narol, dnia 22.03.2011 r.

Obwieszczenie

o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Modernizacji zbiornika retencyjnego na działce o nr ew. 1375” . i

o możliwości zapoznania się z jego treścią oraz z dokumentacją sprawy

Działając na podstawie art. 10 ust.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) ) art. 21 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

Burmistrz Miasta i Gminy Narol zawiadamia,

że w dniu 22 marca 2011 r. po rozpatrzeniu Nadleśnictwa Narol ul. Bohaterów Września 1939 r. nr 38, 37-610 Narol z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. .„Modernizacji zbiornika retencyjnego na działce o nr ew. 1375” oraz uzyskaniu opinii jednostek opiniujących: Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie zostało wydane Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. . „Modernizacji zbiornika retencyjnego na działce o nr ew. 1375”.

Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacji zbiornika retencyjnego na działce o nr ew. 1375” ., opinie jednostek opiniujących oraz dokumentacja w przedmiotowej sprawie, z którą można się zapoznać jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol 1, 37-610 Narol, pokój nr 6, I piętro, tel. 016 631 70 87 w godzinach pracy urzędu. POUCZENIE Na ww. postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

 

                                                                                                                 Z up.  BURMISTRZA

                                                                                                                  mgr Daniel Lomber

                                                                                                                      SEKRETARZ

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny