Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Przetarg ustny na sprzedaż działki nr 535/7 o pow. 0,3026 ha, położonej w Dębinach
Data publikacji: 2011-03-07
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
ogłasza I p r z e t a r g ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narol, położonej w obrębie DĘBINY, oznaczonej jako działka nr 535/7 o pow. 0,3026 ha, objętej księgą wieczystą Nr PR1L/00021611/5.

1. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa położone w Dębinach, gm. Narol. Działka nie zabudowana o kształcie regularnego prostokąta. Ukształtowanie terenu płaskie. Od północy działka przylega i ma dojazd od drogi gminnej asfaltowej. W sąsiedztwie znajdują się działki niezabudowane. Działka nieuzbrojona, możliwość podłączenia do sieci elektroenergetycznej.
2. Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego: obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego. Dla w/w nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ustalające warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: „Budowa zagrody siedliskowej gospodarstwa rolnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 535/7 w Dębinach”.
Warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę jest prowadzenie gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni przekraczającej średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego na terenie gminy Narol.
3. Cena wywoławcza nieruchomości: 13 715,00 zł netto.
(słownie złotych: trzynaście tysięcy siedemset piętnaście )
Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT.
4. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto w Banku Spółdzielczym w Narolu Nr 73 9103 0001 2001 0000 0198 0003 w terminie do 6 kwietnia 2011 r., z dopiskiem „wadium za działkę nr 535/7”.
Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Narol.
5. Wadium wynosi: 2 700,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące siedemset).
6. Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2011 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, pok. nr 10.
7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 140,00 zł.
8. Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostanie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu – po podaniu numeru konta na które należy je zwrócić.
9. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego do wpłaty gotówką na w/w konto Gminy Narol, jednorazowo ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu wraz z podatkiem VAT, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium.
10. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu.
11. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium
- dokument potwierdzający tożsamość
- upoważnienie do reprezentowania oraz do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej).
12. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości obciążają w całości kupującego.
13. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej.
14. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pok. nr 10 i pod nr tel. (16) 63 17 087 wew. 24.
15. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu z ważnych powodów.

Narol, dnia 07 marzec 2011 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny