Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nazwa pozycji: Przetarg nieograniczony -dostawa paliw
Data publikacji: 2005-04-05
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek

Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 60 000 euro

1) Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Narol reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Narol ul. Rynek 1, 37 – 610 Narol

2) określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

3) określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także jej cenę, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne:
Specyfikację można pobrać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Narol ul. Rynek 1, 37-610 Narol w dniach urzędowania w godz. 8.00 – 15.00 w pok. 11.
Upoważnionym do kontaktu z wykonawcami jest Pan Adolf Adamek (016) 6317087 w. 27 w godz. 8.00 – 14.00.
Specyfikacja jest udostępniana bezpłatnie.

4) opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;
Przedmiotem zamówienia jest:
1) Sprzedaż paliw w następującym asortymentach i ilościach:
a) Olej napędowy – ok. 2000 l miesięcznie- ok. 24 000 l rocznie,
b) Etylina bezołowiowa 95 -ok. 20 l miesięcznie – ok. 2 40 l rocznie.
c) Gaz LPG – ok. 220 l miesięcznie – 2640 l rocznie.
2) Sprzedaż paliw zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie jakości paliw oraz wymogami ochrony środowiska oraz przepisami BHP określonymi we właściwych przepisach branżowych.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

5) informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

6) termin wykonania zamówienia;
Rozpoczęcie- po rozstrzygnięciu postępowania w terminie wskazanym przez zamawiającego. Zakończenie – 31.12.2005 r.

7) opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający wymogi ustawy prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8) informację na temat wadium;
Zamawiający nie przewiduje złożenia wadium.

9) kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Kryteria oceny i ich znaczenie określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia w Rozdz. XVIII.

10) miejsce i termin składania ofert;
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Narol ul. Rynek 1, 37-610 Narol w dniach urzędowania w godz. 8.00 – 15.00 w pok. nr 3 (sekretariat) do dnia 21.04.2005 r. Do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2005 r. o godz. 11.00 w pok. nr 4 (sala narad).

11) termin związania ofertą.
Termin związania ofertą upływa w dniu 23.05.2005 r.


Zatwierdzam:


05.04.2005…………………………………………..
/Data i podpis/

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny