Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie „Zmianie sposobu użytkowania części budynku handlowo-magazynowego będącego w trakcie budowy, na zakład mechaniki pojazdowej” na działce nr ew. 2270 przy ulicy Targowej w Narolu
Data publikacji: 2010-12-14
Osoba, która stworzyła pozycję:  Mariusz Kierepka
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka

ROŚ.7615-17/10                                                                            Narol, dnia 14. 12. 2010 r.

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Burmistrz Miasta i Gminy Narol, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamia,

że w dniu 14. 12. 2010 r. wpłynął wniosek Państwa Aliny i Dariusza Beń zam. ul. Targowa 15, 37-610 Narol o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania części budynku handlowo-magazynowego będącego w trakcie budowy, na zakład mechaniki pojazdowej” na działce nr ew. 2270 przy ulicy Targowej w Narolu.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacja sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni o dnia otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokuj nr 10 tel. 016 6317087, w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości, zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Narol (Biuletynu Informacji Publiczne w zakładce Publiczny Dostępny Wykaz Danych o Środowisku, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędu Miasta i Gminy Narol.

                                                                                               Z up. BURMISTRZA

                                                                                              mgr Daniel LOMBER

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny