Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY

Drukuj
Grupa: REJESTRY
Nazwa pozycji: Ogłaszenie o naborze na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narolu
Data publikacji: 2010-12-06
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

Załącznik do Zarządzenia Nr 85/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Narol
z dnia 6 grudnia 2010 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Narol
ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Narolu

Podstawa prawna: art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)

Nazwa i adres jednostki:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narolu, ul. Kościelna 1, 37-610 Narol.

Określenie stanowiska:
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narolu.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe:

Wymagania niezbędne:
Kandydatem na stanowisko może być osoba, która:
1. posiada obywatelstwo polskie;
2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
5. nie była karana za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
6. posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym – preferowane: pomoc społeczna, praca socjalna, administracja, prawo, polityka społeczna;
7. posiada ukończoną specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej określoną rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2004 r. (Dz. U. Nr 219, poz. 2224); 
8. posiada ca najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej;
9. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym;
10. posiada znajomość przepisów prawnych w zakresie: ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów szczególnych nakładających zadania na ośrodki pomocy społecznej; ustawy o samorządzie gminnym, świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz kodeksu postępowania administracyjnego.

Wymagania dodatkowe:
1. Doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami ludzi;
2. Umiejętność prowadzenia negocjacji;
3. Znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji;
4. Znajomość obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych i programów biurowych;
5. Umiejętność kierowania zespołem oraz sprawnej organizacji pracy;
6. Umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy fachowej;
7. Obowiązkowość, odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność i wysoka kultura osobista.
Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Kierowanie działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narolu, reprezentowanie go na zewnątrz;
2. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z przepisów prawa;
3. Wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z przepisami;
4. Składanie Radzie Miejskiej sprawozdania z działalności ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej;
5. Współpraca w zakresie pomocy społecznej z radnymi, sołtysami, szkołami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami;
6. Pozyskiwanie środków służących rozwijaniu form pomocy społecznej, w tym środków z funduszy europejskich;
7. Organizacja usług opiekuńczych dla klientów socjalnych;
8. Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych w części dotyczącej programów pomocy społecznej;
9. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej i przepisów o zamówieniach publicznych;
10. Zapewnienie merytorycznej obsługi klientów Ośrodka;
11. Inspirowanie działań w sprawach dotyczących rozwoju form i zakresu pomocy społecznej i koordynowanie tych działań na terenie gminy;
12. Nadzór nad sporządzaniem planów, programów i analiz wynikających z ustawy o finansach publicznych;
13. Nadzór nad sprawozdawczością merytoryczną z zakresu realizowanej pomocy środowiskowej oraz nad sprawozdawczością finansową;
14. Opracowanie projektu budżetu ośrodka oraz przygotowywanie informacji o jego wykonaniu;
15. Realizowanie całokształtu zadań z zakresu spraw pracowniczych Ośrodka;
16. Prowadzenie kontroli wewnętrznej Ośrodka.

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny;
2. Życiorys – Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
3. Kserokopie świadectw pracy, poświadczone za zgodność z oryginałem;
4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, poświadczone za zgodność  z oryginałem;
5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, poświadczone za zgodność z oryginałem;
6. Referencje, opinie i inne dokumenty potwierdzające nieposzlakowaną opinię kandydata;
7. Oświadczenia:
a) o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
b) o nie toczącym się przeciwko kandydatowi postępowaniu karnym;
c) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
d) że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
10.  Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym, wystawione nie później niż 2 miesiące przed terminem złożenia oferty.
11. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.).
 
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)” i podpisane.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol lub za pośrednictwem poczty - z podaniem adresu zwrotnego. Na kopercie należy umieścić dopisek „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narolu”. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 20.12.2010 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do UMiG Narol).  Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o osobach, które spełnią wymogi formalne będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Narol oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie.
 
Inne informacje.
I etap weryfikacji.
Złożone oferty poddane zostaną analizie mającej na celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi zawartymi w ogłoszeniu. O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu – osoby, które spełniły wymogi formalne zostaną powiadomione indywidualnie.
II etap weryfikacji.
Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem – podczas której sprawdzona zostanie przydatność kandydata do pracy na stanowisku. Podczas II etapu weryfikacji komisja oceniająca przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami.
 
Informacja dodatkowa.
Na w/w stanowisko pracy poza obywatelami Polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Burmistrz Miasta i Gminy Narol
Stanisław Woś

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny