Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Organizacja Urzędu

Drukuj
Grupa: Organizacja Urzędu
Nazwa pozycji: wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w Rudzie Różanieckiej
Data publikacji: 2010-12-06
Osoba, która stworzyła pozycję:  Halina Kulisz

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAROL

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póżn. zmianami)
p o d a j e do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Rudzie Różanieckiej,
, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 1723 ,
zabudowanej budynkiem świetlicy, stanowiącej własność Gminy Narol,
przeznaczonej do najmu, jako lokal użytkowy.


1.Lokal przeznaczony na sklep spożywczo- przemysłowego , użytkowany przez Pana Leszka Ważnego:
w Rudzie Różanieckiej o pow. 80,0 m²
2.Wysokość miesięcznego czynszu najmu wynosi 4,00zł/m²-netto
3.Okres najmu do 3 lat
4. Zgodnie z § 2 pkt 4 Uchwały Nr 163/XXIII/08 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 20 listopada
2008 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Narol na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, pierwszeństwo dzierżawy przysługuje dotychczasowym najemcom.


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu z w/w ustawą podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Narol, tj. od dnia 07.12.2010 r. do 27.12.2010 r. oraz
do podania do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu.

Osoby zainteresowane wynajmem przedmiotowej nieruchomości przoszone są o składanie ofert w terminie do 27.12. 2010 r

 

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 16, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 29

 

Narol, dnia 06.12.2010 r.

 

 

 

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny