Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa śieci Kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowości Narol, .
Data publikacji: 2010-11-04
Osoba, która stworzyła pozycję:  Mariusz Kierepka
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka

ROŚ.7615-11/10                                                                            Narol, dnia 04.11.2010 r. OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Burmistrz Miasta i Gminy Narol , działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zn.) w zawiązku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

zawiadamia,

że w dniu 6 września 2010 r. wpłynął wniosek Gminy Narol ul. Rynek 1, 37-610 Narol o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Narol”

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacja sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej , elektronicznej i ustnej, w terminie od 08.09.2010 r. do 28.09.2010 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokuj nr 10 tel. 016 6317087, w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Narol w zakładce Publiczny Dostępny Wykaz Danych o Środowisku, obwieszczenia dotyczące środowiska, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędu Miasta i Gminy Narol, przesłane sołtysowi Miasta Narola celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w miejscach planowanej inwestycji.

 

                                                                  BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAROL

                                                                                  mgr Stanisław Woś

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny