Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków dla miejscowości Ruda Różaniecka Gmina Narol”,
Data publikacji: 2010-10-12
Osoba, która stworzyła pozycję:  Mariusz Kierepka
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka

ROŚ.7615-8/10                                                                            Narol, 12.10.2010 r.

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków dla miejscowości Ruda Różaniecka Gmina Narol”,

i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy

Działając na podstawie art. 3 ust 1 pkt. 11 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

Burmistrz Miasta i Gminy Narol zawiadamia,

że w dniu 12 października 2010 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków dla miejscowości Ruda Różaniecka Gmina Narol” po rozpatrzeniu wniosku. Gminy Narol ul. Rynek 1, 37-610 Narol z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków dla miejscowości Ruda Różaniecka Gmina Narol”.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków dla miejscowości Ruda Różaniecka Gmina Narol” jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol, pokój nr 12, I piętro, tel. 016 6317087 wew. 25 w godzinach pracy urzędu.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za moim pośrednictwem w terminie 14 od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy Narol

                                                                                     mgr Stanisław Woś

Otrzymują:

1. Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol

2. Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Narol,

3. Tablicy ogłoszeń w Urzędu Miasta i Gminy Narol,

4. Sołtys Rudy Różanieckiej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscu planowanej inwestycji.

5. A/a

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny