Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, obręb Ruda Różaniecka - działki nr 1551, 3017, 1548, 1549 i 1550 o łącz. pow. 0,22 ha, zabudowane piętrowym budynkiem murowanym i parterowym budynkiem gosp.
Data publikacji: 2010-09-28
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Narol przeznaczone do sprzedaży

1. Położenie, obręb, nr księgi wieczystej: Ruda Różaniecka – KW Nr 32658.
2. Przedmiot sprzedaży - cena nieruchomości:
działki nr nr: 1551, 3017, 1548, 1549 i 1550 o łącznej powierzchni 0,22 ha;
budynek piętrowy murowany z parterowymi przybudówkami o pow. użyt. 340,0 m2 oraz   budynek gospodarczy murowany, parterowy o pow. użyt. 20,5 m2.
Łączna wartość nieruchomości - cena netto: 45 932,00 zł.
3. Opis nieruchomości: działki nr 1551 i 3017 o łącznej pow. 0,03 ha, przylegające do drogi asfaltowej, w całości zabudowane piętrowym budynkiem murowanym wzniesionym na początku XX wieku, w latach 50-tych rozbudowany parterowymi przybudówkami. Aktualnie budynek jest pustostanem, wymagającym kapitalnego remontu. Działki nr 1548, 1549 i 1550, położone z tyłu za budynkiem, nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Działka nr 1550 zabudowana murowanym budynkiem gospodarczym.
4. Przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze studium kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działki znajdują się w terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej.

5. Forma sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34, ust.1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy upływa z dniem 09.11.2010 r.

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 24.

Narol, dnia 28.09.2010 r.

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny