Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

KARTY USŁUG, FORMULARZE

Drukuj
Grupa: KARTY USŁUG, FORMULARZE
Nr pozycji 03/2010
Nazwa pozycji: "Rewitalizacja - renowacja zabytkowej architektury kościoła, budynków parafialnych w Narolu wraz z modernizacją zagospodarowania terenu i niezbędnej infrastruktury technicznej"
Data publikacji: 2010-09-16
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

                                                                                                                                        Narol, 16.09.2010 r.
GPB.7331-P/6/10

 

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 16.09.2010 r. na wniosek PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ p.w. NARODZENIA NMP w NAROLU, ul. Józefowska 10, 37-610 Narol zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rewitalizacja – renowacja zabytkowej architektury kościoła, budynków parafialnych w Narolu wraz z modernizacją zagospodarowania terenu i niezbędnej infrastruktury technicznej” – obejmująca działki o nr ewid. 317, 315 i 164.

         W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny