Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Decyzja w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Narol o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Data publikacji: 2010-09-01
Osoba, która stworzyła pozycję:  Mariusz Kierepka
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka

ROŚ.7615-3/10                                                                       Narol, 1.09.2010 r.

DECYZJA

    Na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Narol z dnia 1 września 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Narol znak: ROŚ.7615-3/10 z dnia 28.06 2010 r. pn. „Remont drogi gminnej na odcinku ul. Partyzantów i Armii Krajowej w miejscowości Narol, od km 0+000 do km 1+350 na działkach o nr ew. 1549,1552,34,1936/3”,

stwierdzam wygaśnięcie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 28.06 2010 r., znak: ROŚ.7615-3/10 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont drogi gminnej na odcinku ul. Partyzantów i Armii Krajowej w miejscowości Narol, od km 0+000 do km 1+350 na działkach o nr ew. 1549, 1552, 34, 1936/3”.

Uzasadnienie

Do Burmistrza Miasta i Gminy Narol wpłynął wniosek Gminy Narol z dnia 1 września 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji z dnia 28.06. 2010 r., znak: ROŚ.7615-3/10 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont drogi gminnej na odcinku ul. Partyzantów i Armii Krajowej w miejscowości Narol, od km 0+000 do km 1+350 na działkach o nr ew. 1549,1552,34,1936/3”. Wnioskodawca przywołując art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) wskazał, że przedmiotowa decyzja stała się bezprzedmiotowa z uwagi na ważny interes społeczny strony. Zgodnie z art. 72 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się w przypadku zmiany decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 w/w ustawy, polegających na ustaleniu lub zmianie formy lub wielkości zabezpieczenia roszczeń mogących powstać wskutek wykonywania działalności objętej decyzją lub w przypadku zmiany danych wnioskodawcy. W związku z powyższym w sytuacji, gdy zmiana polega na zmianie lokalizacji inwestycji, lub gdy inwestycja realizowana będzie na większej ilości działek ewidencyjnych, konieczne jest uzyskanie decyzji środowiskowej. Ponadto stwierdzenie wygaśnięcia przedmiotowej decyzji leży w interesie strony, gdyż w oparciu o tą decyzję nie można ubiegać się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013. Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

                                                                                           Z up. BURMISTRZA

                                                                                          mgr daniel LOMBER

                                                                                               SEKRETARZ

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny