Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY

Drukuj
Grupa: REJESTRY
Nazwa pozycji: Nabór na stanowisko urzędnicze - młodszy referent
Data publikacji: 2010-08-25
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

Burmistrz Miasta i Gminy Narol
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:
młodszy referent

Nazwa i adres jednostki:
Urząd Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol.

Określenie stanowiska:
Młodszy referent.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe:

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku:
1) posiadanie wykształcenia co najmniej średniego,
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe do zatrudnienia na stanowisku:
1) umiejętność korzystania z podstawowych urządzeń informatycznych (komputer, internet),
2) preferowane wykształcenie wyższe o kierunku administracja, ekonomia,
3) znajomość obowiązujących regulacji prawnych związanych z zamówieniami publicznymi.

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) Pomoc w wykonywaniu zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych, a w szczególności:
a) pomoc w udzielaniu zamówień publicznych na wszelkiego typu towary, dostawy, usługi i roboty budowlane, zgodnie z poszczególnymi trybami wymienionymi w ustawie o zamówieniach publicznych,
b) pomoc w prowadzeni rejestru zamówień publicznych,
c) pomoc w prowadzeniu dokumentacji przetargowej.
3) Pomoc w organizowaniu i udział w końcowych odbiorach robót.
4) Przygotowywanie projektów uchwał w zakresie właściwości stanowiska pracy.
5) Inne sprawy, doraźnie zlecone przez Burmistrza lub Sekretarza.

Wymagane dokumenty:
1) Curriculum Vitae,
2) List motywacyjny,
3) Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów i szkoleń,
4) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
5) Oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm).
7) Zaświadczenie lekarskie stwierdzające o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol lub za pośrednictwem poczty - z podaniem adresu zwrotnego. Na kopercie należy umieścić dopisek „Dotyczy naboru na stanowisko młodszego referenta”. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 08.09.2010 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do UMiG Narol). Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o osobach, które spełnią wymogi formalne będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Narol oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

Inne informacje.
I etap weryfikacji.
Złożone oferty poddane zostaną analizie mającej na celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi zawartymi w ogłoszeniu. O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu – osoby, które spełniły wymogi formalne zostaną powiadomione indywidualnie.
II etap weryfikacji.
Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem – podczas której sprawdzona zostanie przydatność kandydata do pracy na stanowisku. Podczas II etapu weryfikacji komisja oceniająca przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami.

Informacja dodatkowa.
Na w/w stanowisko pracy poza obywatelami Polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Burmistrz Miasta i Gminy Narol
Stanisław Woś
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny