Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drukuj
Grupa: INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Narol- część działek nr:257/1, 6991/, 55/28 i 394
Data publikacji: 2010-08-05
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) p o d a j e do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w Narolu, stanowiących mienie komunalne Gminy Narol, przeznaczone do d z i e r ż a w y, jako działki rolne – przeznaczone do użytkowania rolniczego.

1. Działka nr 257/1 o pow. 1,2930 ha – do dzierżawy przeznaczone części działki o pow. 0,13 ha, 0,20 ha, 0,30 ha, 0,10 ha i 0,20 ha.
2. Działka nr 699/1 o pow. 42,2688 ha – do dzierżawy przeznaczona część działki o pow. 0,40 ha.
3. Działka nr 55/28 o pow. 1,7704 ha – do dzierżawy przeznaczona część działki o pow. 0,40 ha.
4. Działka nr 394 o pow. 1,0720 ha – do dzierżawy przeznaczona część działki o pow. 0,10 ha.
5. Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 100,00 zł za 1 ha.
6. Zgodnie z § 4 Uchwały Nr 163/XXIII/08 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawienia lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Narol na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, pierwszeństwo dzierżawy przysługuje dotychczasowemu dzierżawcy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z w/w ustawą podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Narol, tj. od dnia 06.08.2010 r. do dnia 27.08.2010 r. oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu.

Osoby zainteresowane dzierżawą przedmiotowych nieruchomości proszone są o składanie ofert w terminie do 27.08.2010 r.

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 24.


Narol, dnia 05.08.2010 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny