Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drukuj
Grupa: INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal mieszkalny w Łowczy
Data publikacji: 2010-08-06
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) p o d a j e do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości  stanowiącej mienie komunalne Gminy Narol przeznaczone do s p r z e d a ż y.

1. Położenie, obręb: Łówcza
2. Przedmiot sprzedaży, wartość nieruchomości lokalowej:
lokal mieszkalny Nr 3 o powierzchni użytkowej 67,60 m2, stanowiący własność Gminy Narol, znajdujący się na I piętrze budynku wielorodzinnego Nr 15 w miejscowości Łówcza wraz z pomieszczeniem przynależnym obejmującym segment w budynku gospodarczym o pow. 16,50 m2 oraz udział wynoszący 1120/10000 części we współwłasności działki położonej w Łówczy, oznaczonej nr 647/6 o pow. 0,65 ha i taki sam udział w częściach wspólnych budynków i urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali – cena: 8 860,00 zł.


3. Przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze studium kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – teren zabudowy mieszkaniowej.

4. Forma sprzedaży: na rzecz najemcy.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34, ust.1 i 2 wyżej cytowanej ustawy upływa z dniem 15.09.2010 r.

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 24.


Narol, dnia 06.08.2010 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny