Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nr pozycji 01/2010
Nazwa pozycji: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Ruda Różaniecka.
Data publikacji: 2010-07-27
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor Marcin Wilczyński
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor Marcin Wilczyński

 Narol, 27.07.2010 r.

GPB.7331-P/4/10

 

OBWIESZCZENIE

          Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 27.07.2010 r. na wniosek Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu obejmującego działki o nr ewid. 3048, 3050, 3051, 3272/8, 3271/2, 3271/1, 3272/5, 3273/2, 3287, 3270, 3042/3, 2816/1, 3055, 910/10, 3042/2, 910/9, 3042/4, 3272/6, 2816/3, 2968/1, 917/3, 917/5, 2988/1 w obrębie geodezyjnym Ruda Różaniecka pod nazwą:

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Ruda Różaniecka”.


            W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny