Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji z dnia 28.06.2010 r. znak ROŚ.7615-3/10 pn. ” Remont drogi gminnej na odcinku ul. Partyzantów i Armii Krajowej w miejscowości Narol” , od km 0+000 do km 1+350 na działkach o nr we
Data publikacji: 2010-07-21
Osoba, która stworzyła pozycję:  Mariusz Kierepka
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka

ROŚ.7615-03/10                                                    Narol, dnia 21.07. 2010 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

w sprawie zmiany decyzji środowiskowej

Działając na podstawie:

- art.49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

- art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),

Burmistrz Miasta i Gminy Narol zawiadamia, że w dniu 21.07.2010 r. wpłyną wniosek Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol z dnia 20.07.2010 r. o zamianę decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Narol znak Roś.7615-3/10 z dnia 28.06.2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. ” Remont drogi gminnej na odcinku ul. Partyzantów i Armii Krajowej w miejscowości Narol” , od km 0+000 do km 1+350 na działkach o nr we. 1549,1552,34,1936/3, 1940”.

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

W związku z powyższym można w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy, zgłaszać wnioski, uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Narolu I piętro, tel. 016 6317087 w. 25, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                 BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAROL

                                                                                                    mgr Stanisław Woś

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny