Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o wydaniu postanowieniu Burmistzra Miasta i Gminy Narol stwierdzajacego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwziecia na środowisko
Data publikacji: 2010-07-19
Osoba, która stworzyła pozycję:  Mariusz Kierepka

ROŚ.7615-2/10                                                                                  Narol, 19.07.2010 r.

O b w i e s z c z e n i e

o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa Stadionu miejskiego na Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Narolu”

i o możliwości zapoznania się z jego treścią oraz z dokumentacją sprawy

Działając na podstawie art. 10 ust.1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) ) art. 21 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).

Burmistrz Miasta i Gminy Narol

zawiadamia,

że w dniu 19 lipca 2010 r. po rozpatrzeniu wniosku. Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa Stadionu miejskiego na Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Narolu” oraz uzyskaniu opinii jednostek opiniujących: Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie zostało wydane Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa Stadionu miejskiego na Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Narolu”.

Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa Stadionu miejskiego na Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Narolu”, opinie jednostek opiniujących oraz dokumentacja w przedmiotowej sprawie, z którą można się zapoznać jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol 1, 37-610 Narol, pokój nr 12, I piętro, tel. 016 631 70 87 w godzinach pracy urzędu w terminie do 3 sierpnia 2010 r.

Na ww. postanowienie nie przysługuje zażalenie.

                                                                                        Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                            mgr Stanisław Woś

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny