Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Obwieszczenuie o wszczeciu postepowania o wydanie decyzji środowiskowej zgody na relaizacje przedsięwziecia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków dla miejscowości Ruda Różaniecka Gmina Narol
Data publikacji: 2010-07-12
Osoba, która stworzyła pozycję:  Mariusz Kierepka
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka

ROŚ.7615-8/10                                                                         Narol, dnia 12.07.2010 r.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Działając na podstawie:

- art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

- art. 33 ust. 1 pkt 2, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),

z a w i a d a m i a m,

że w dniu 12 lipca 2010 r. na wniosek Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków dla miejscowości Ruda Różaniecka Gmina Narol”.

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

W związku z powyższym można w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy, zgłaszać wnioski, uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Narolu I piętro, tel. 016 6317087 w. 25, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy Narol

                                                                                                               mgr Stanisław Woś

Otrzymują:

1. Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol

2. Strony postępowania według art. 49 Kpa,

3. a/a.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny