Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY

Drukuj
Grupa: REJESTRY
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent – ds. administracyjno-biurowych
Data publikacji: 2010-06-11
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś
Osoba odpowiedzialna za tresć: Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Narol Daniel Lomber

Burmistrz Miasta i Gminy Narol
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:
referent – ds. administracyjno-biurowych
 

Nazwa i adres jednostki:
Urząd Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol.

Określenie stanowiska:
Referent – ds. administracyjno-biurowych.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe:

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku:

 1. posiadanie wykształcenia co najmniej średniego,
 2. posiadanie udokumentowanego co najmniej 2-letniego stażu pracy,
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia.

 
Wymagania dodatkowe do zatrudnienia na stanowisku:

 1. preferowane wykształcenie wyższe o kierunku administracja publiczna lub zarządzanie,
 2. umiejętność korzystania z podstawowych urządzeń informatycznych (komputer, internet),
 3. doświadczenie w wykonywaniu prac biurowych,
 4. znajomość ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 5. znajomość ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. prowadzenie Gminnego Centrum Kształcenia (wioska internetowa) i czuwanie nad jego bezpieczeństwem, w tym umożliwianie osobom zainteresowanym dostęp do Centrum, w celu kształcenia w formie on-line,
 2. prowadzenie spraw związanych z działalnością stowarzyszeń na terenie gminy, w tym prowadzenie rejestrów stowarzyszeń,
 3. poszukiwanie możliwości dofinansowania dla stowarzyszeń i informowanie ich o tych możliwościach,
 4. prowadzenie spraw wynikających z członkostwa gminy Narol w stowarzyszeniach i związkach gmin,
 5. prowadzenie spraw związanych ze współpracą gminy z organizacjami pozarządowymi.


Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów i szkoleń,
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. Oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm),
 8. Oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na stanowisku.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol lub za pośrednictwem poczty - z podaniem adresu zwrotnego. Na kopercie należy umieścić dopisek „Dotyczy naboru na stanowisko referenta – ds. administracyjno-biurowych”. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 25.06.2010 r. (decyduje data wpływu do urzędu).  Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Inne informacje.
I etap weryfikacji
.
Złożone oferty poddane zostaną analizie mającej na celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi zawartymi w ogłoszeniu. O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu – osoby, które spełniły wymogi formalne zostaną powiadomione indywidualnie.

II etap weryfikacji.
Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem – podczas której sprawdzona zostanie przydatność kandydata do pracy na stanowisku. Podczas II etapu weryfikacji komisja oceniająca przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami, w której sprawdzana będzie znajomość ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacja dodatkowa.
Na w/w stanowisko pracy poza obywatelami Polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Burmistrz Miasta i Gminy Narol
Stanisław Woś

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny