Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości, położonej w Narolu, oznaczonej jako działki nr 117/1 i nr 118 o łącznej pow. 0,0478 ha, przeznaczonej pod pawilon usługowo-handlowy
Data publikacji: 2010-04-22
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL

ogłasza I p r z e t a r g ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narol, położonej w obrębie Narol, przy ul. Warszawskiej, oznaczonej jako działki nr 117/1 i nr 118 o łącznej pow. 0,0478 ha, objętej księgą wieczystą Nr 27109.

1. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa położone w Narolu przy ul. Warszawskiej. Teren płaski, od strony zachodniej nieruchomość przylega do drogi wojewódzkiej Nr 865 relacji Jarosław - Bełżec, od strony wschodniej przylega do drogi wewnętrznej. Teren w bezpośrednim sąsiedztwie posiada pełne uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej.

2. Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego: obszar w skład którego wchodzą przedmiotowe nieruchomości nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego. Dla w/w nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ustalające warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: „Budowa 2-ch pawilonów usługowo – handlowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 116, 117 i 118 w Narolu przy ul. Warszawskiej”.

3. Cena wywoławcza nieruchomości: 20 224,00 zł, (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy dwieście dwadzieścia cztery 00/100);
Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT.

4. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto w Banku Spółdzielczym w Narolu Nr 73 9103 0001 2001 0000 0198 0003 w terminie do 19 maja 2010 r., z dopiskiem „wadium za działki nr 117/1 i nr 118”.
Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Narol.

5. Wadium wynosi: 4 000,00 zł, (słownie złotych: cztery tysiące 00/100).

6. Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 25 maja 2010 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, parter - sala narad.

7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 210,00 zł.

8. Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostanie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu – po podaniu numeru konta na które należy je zwrócić.

9. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego do wpłaty gotówką na w/w konto Gminy Narol, jednorazowo ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium.

10. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu.

11. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium
- dokument potwierdzający tożsamość
- upoważnienie do reprezentowania oraz do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej).

12. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości obciążają w całości kupującego.

13. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej.

14. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pok. nr 9 i pod nr tel. (0-16) 63 17 087 wew. 24.

15. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu z ważnych powodów.

Narol, dnia 22 kwietnia 2010 r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny