Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drukuj
Grupa: INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nazwa pozycji: Ogłoszenie IV przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 1677/4 o pow. 0,2127 ha, położonej w Rudzie Różanieckiej
Data publikacji: 2010-04-21
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
ogłasza IV p r z e t a r g ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narol, położonej w obrębie Ruda Różaniecka, oznaczonej jako działka nr 1677/4 o pow. 0,2127 ha, objętej księgą wieczystą Nr 32658.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 25 maja 2010 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, pok. nr 9.

2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 14 000,00 zł
(słownie złotych: czternaście tysięcy).
Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony 22% podatek VAT.
3. Termin przeprowadzonego nieograniczonego przetargu ustnego:
I przetarg – 27 listopada 2009 r.
II przetarg – 20 stycznia 2010 r.
III przetarg – 26 marca 2010 r.

4. Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 140,00 zł.
5. Wadium wynosi: 2 800,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące osiemset).
6. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto w Banku Spółdzielczym w Narolu Nr 73 9103 0001 2001 0000 0198 0003 w terminie do 19 maja 2010 r. – za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Narol.

7. Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostanie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu – po podaniu numeru konta na które należy je zwrócić.
Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany przed zawarciem aktu notarialnego do wpłaty gotówką na w/w konto Gminy Narol, jednorazowo ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu, łącznie z podatkiem VAT, pomniejszoną o kwotę wpłaconego wadium.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi.

8. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium
- dokument potwierdzający tożsamość
- upoważnienie do reprezentowania oraz do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej).

9. Obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narol, dla nieruchomości wyznaczono funkcję – teren zabudowy mieszkaniowej.
Nieruchomość położona jest w widłach pomiędzy rzeką Różanką, a drogą gminną asfaltową – w centrum wsi. Sąsiednie działki zabudowane są budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi.

10. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pok. nr 9 i pod nr tel. (0-16) 63 17 087 wew. 24.

11. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu z ważnych powodów.

Narol, dnia 21 kwietnia 2010 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny