Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej, obręb Lipie i Chlewiska
Data publikacji: 2010-04-15
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Narol przeznaczone do sprzedaży.

1. Położenie, numer księgi wieczystej: Chlewiska – KW Nr 29784, Lipie – KW Nr 39007.
2. Numer, powierzchnia, cena nieruchomości:
działka nr 246/3 o pow. 0,0042 ha - obręb Chlewiska, działki nr 605/8 o pow. 0,0059 ha, nr 606/13 o pow. 0,0263 ha i nr 607/7 o pow. 0,0406 ha - obręb Lipie – łączna cena nieruchomości netto: 4 984,00 zł;
działka nr 246/6 o pow. 0,0320 ha - obręb Chlewiska – cena nieruchomości netto:       2 704,00 zł;
działka nr 246/4 o pow. 0,0244 ha - obręb Chlewiska przeznaczona do zamiany.
3. Przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze studium kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, powyższe działki znajdują się w terenie zabudowy siedliskowej.

4. Forma sprzedaży: bez przetargu - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34, ust.1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy upływa z dniem 27.05.2010 r.

Bliższych informacji o nieruchomościach ujętych w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 24.

Narol, dnia 15.04.2010 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny