Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drukuj
Grupa: INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania
Data publikacji: 2010-02-09
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Narol przeznaczone do s p r z e d a ż y.

1. Położenie, numer księgi wieczystej: Narol – KW Nr 27109.
2. Numer, powierzchnia, cena nieruchomości:
działka nr 257/7 o pow. 0,0493 ha – cena netto: 3 971,00 zł;
działki nr nr: 342/15, 342/12 i 364/4 o łącznej pow. 0,0155 ha – cena netto: 1 416,00 zł;
działka nr 342/14 o pow. 0,0079 ha cena netto: 841,00 zł;
działki nr nr: 342/13 i 364/7 o łącznej pow. 0,0354 ha – cena netto: 2 920,00 zł;
działka nr 364/8 o pow. 0,0285 hacena netto: 2 399,00 zł;
działka nr 364/10 o pow. 0,0053 hacena netto: 645,00 zł;
3. Przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze studium kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, powyższe działki znajdują się w terenie zabudowy mieszkaniowej.

4. Forma sprzedaży: bez przetargu - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34, ust.1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy upływa z dniem 24.03.2010 r.

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 24.

Narol, dnia 09.02.2010 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny