Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Przetarg na sprzedaż nieruchomości, położonych w Narolu, oznaczonych jako działka nr 110/2 o pow. 0,0229 ha oraz działki nr 110/1 i nr 111 o łącznej pow. 0,0223 ha, przeznaczone pod pawilony usługowo-handlowe
Data publikacji: 2010-02-08
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL

ogłasza  I  p r z e t a r g  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narol, położonych w obrębie Narol, przy ul. Warszawskiej, oznaczonych jako działka nr 110/2 o pow. 0,0229 ha oraz działki nr 110/1 i nr 111 o łącznej pow. 0,0223 ha, objęte księgą wieczystą Nr 27109.

1. Opis nieruchomości: działki gruntowe położone w Narolu przy ul. Warszawskiej. Teren płaski, od strony zachodniej działki przylegają do drogi wojewódzkiej Nr 865 relacji Jarosław - Bełżec, dojazd od strony południowej i wschodniej drogą wewnętrzną. Teren w bezpośrednim sąsiedztwie posiada pełne uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej.
2. Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego: obszar w skład którego wchodzą przedmiotowe nieruchomości nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego. Dla w/w nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ustalające warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: „Budowa 2-ch pawilonów usługowo – handlowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 110 i 111 w Narolu przy ul. Warszawskiej”.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:
- dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 110/2 – 10 134,00 zł,
(słownie złotych: dziesięć tysięcy sto trzydzieści cztery);
- dla nieruchomości oznaczonej jako działki nr 110/1 i nr 111 – 9 894,00 zł,
(słownie złotych: dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery).
Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT.
4. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto w Banku Spółdzielczym w Narolu Nr 73 9103 0001 2001 0000 0198 0003 w terminie do 10 marca 2010 r. za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Narol.
Wpłacając wadium należy określić, której nieruchomości dotyczy, poprzez podanie numeru działki/ek/, tj. „działka nr 110/2” lub „działki nr 110/1 i nr 111”.
5. Wadium wynosi:
- dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 110/2 – 2 000,00 zł,
(słownie złotych: dwa tysiące)
- dla nieruchomości oznaczonej jako działki nr 110/1 i nr 111 – 1 900,00 zł,
(słownie złotych: jeden tysiąc dziewięćset).
6. Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 16 marca 2010 r. w budynku Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, pok. nr 9:
- dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 110/2 – o godz. 10.00
- dla nieruchomości oznaczonej jako działki nr 110/1 i nr 111 – o godz. 11.00.
7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
8. Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostanie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu – po podaniu numeru konta na które należy je zwrócić.
9. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego do wpłaty gotówką na w/w konto Gminy Narol, jednorazowo ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium.
10. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu.
11. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium
- dokument potwierdzający tożsamość
- upoważnienie do reprezentowania oraz do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej).
12. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości obciążają w całości kupującego.
13. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej.
14. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pok. nr 9 i pod nr tel. (0-16) 63 17 087 wew. 24.
15. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu z ważnych powodów.

Narol, dnia 8 luty 2010 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny