Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Narol - działki pod usługi
Data publikacji: 2009-12-17
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami)   p o d a j e   do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Narol przeznaczone do s p r z e d a ż y.

1. Położenie - obręb: Narol, ul. Warszawska.

2. Numery działek, powierzchnia i cena nieruchomości:
• działka nr 110/2 o pow. 0,0229 ha – cena netto: 10 134,00 zł;
• działki nr 110/1 i nr 111 o łącznej pow. 0,0223 ha – cena netto: 9 894,00 zł;
• działki nr 116/1 i nr 117/3 o łącznej pow. 0,0447 ha – cena netto: 18 964,00 zł;
• działki nr 117/1 i nr 118 o łącznej pow. 0,0478 ha –
cena netto: 20 224,00 zł.

3. Przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego.
Dla w/w nieruchomości zostały wydane decyzje ustalające warunki zabudowy i zagospodarowania terenu – zabudowa usługowa.

4. Forma sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34, ust.1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy upływa z dniem 29.01.2010 r.

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 24.


Narol, dnia 17.12.2009 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny