Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nazwa pozycji: Miejsko-Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Narolu Ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na: „Sprzedaż oleju napędowego do pojazdów MGZEAS”
Data publikacji: 2009-12-16
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

ZP-3410-I -2/09

Narol, dnia 16.12.2009 r.

Miejsko-Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Narolu
Ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY

na: „Sprzedaż oleju napędowego do pojazdów MGZEAS”

Ogłoszenie zamieszczono w biuletynie zamówień publicznych w dniu 16.12.2009 r.
pod numerem 245713-2009

1) Nazwa i adres zamawiającego:
Miejsko-Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Narolu
ul. Graniczna 11, 37-610 Narol
tel. (0-16) 6319323, fax (0-16) 6319323
Osoba upoważniona do kontaktu:
Stanisław Rysiowski
2) Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro.

3) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można uzyskać w siedzibie
Zamawiającego w godz. od 8.00 do 14:30 od poniedziałku do piątku.
Dostępna jest również na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Narol –
www.bip.narol.pl

4) Określenie przedmiotu zamówienia:
„Sprzedaż oleju napędowego do pojazdów MGZEAS”
Asortyment oraz ilości :
a) olej napędowy ok. 24000 litrów rocznie
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.

6) Termin wykonania zamówienia:
Do 30.12. 2010r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków:
W przetargu mogą wziąć udział Oferenci nie wykluczeni na podstawie
art. 24ust.1 i 2, oraz spełniający wymogi określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych
8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena Oleju napędowego – 80%
Stały upust - 20%
10) Miejsce i termin składania ofert:
W siedzibie zamawiającego tj. Miejsko-Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Narolu, ul. Graniczna 11, 37-610 Narol, do dnia 28.12.2009r. do godz. 10:00.

11) Termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od terminu otwarcia ofert.
12) Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
13) Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

14) Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
15) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i 7 lub w art.134 ust.6 pkt.3i4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 i 7.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny