Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu
Data publikacji: 2009-11-30
Osoba, która stworzyła pozycję:  Halina Kulisz

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAROL

działajac na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póżn. zmianami)
p o d a j e do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Płazowie,
obiętą księgą wieczystą Kw nr 38889, stanowiącej mienie komunalne Gminy Narol,
przeznaczone do najmu, jako lokal użytkowy.

 

  1. Działka nr 444 o pow. 0,16 ha – do najmu przeznacza się nieruchomość położoną w Płazowie, zabudowaną budynkiem murowanym o powierzchni zabudowy 207,7 m² tj. do najmu przeznacza się pomieszczenia na parterze budynku o pow. użytkowej 110,43 m² wraz z kotłownią o pow. użytkowej 19,20 m². Lokal przeznaczony na działalności z zakresu ochrony zdrowia, użytkowany przez Zakład Opieki Zdrowotnej R-36 Spółka z o. o. w Lubaczowie.
  2. Wysokość rocznego czynszu najmu wynosi 2,00zł/m²
  3. Okres najmu do 2 lat
  4. Zgodnie z § 2 pkt 4 Uchwały Nr 163/XXIII/08 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 20 listopada2008 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiacych własność Gminy Narol na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, pierwszeństwo dzierżawy przysługuje dotychczasowym najemcom.


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu z w/w ustawą podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Narol, tj. od dnia 01.12.2009 r. do 21.12.2009 r. oraz do podania do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu.

Osoby zainteresowane wynajmem przedmiotowej nieruchomości proszone są o składanie ofert w terminie do 21.12.2009 r.

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 16, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 29

 

Narol, dnia 01.12.2009 r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny