Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY

Drukuj
Grupa: REJESTRY
Nazwa pozycji: OGŁASZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA ADMINISTRCYJNO – BIUROWEGO BIURA LGD „SERCE ROZTOCZA”
Data publikacji: 2009-11-04
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

Zarząd Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Serce Roztocza”
ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów

OGŁASZA NABÓR
NA  STANOWISKO
 
PRACOWNIKA ADMINISTRCYJNO – BIUROWEGO
BIURA LGD „SERCE ROZTOCZA”

 

Wymagania konieczne:
- wykształcenie średnie ogólne,
- umiejętność wykonywania prac biurowych,
- wiedza z zakresu funduszy strukturalnych w szczególności działań osi 3 i 4 PROW 2007-2013,
- znajomość zagadnienia Leader,
- znajomość zasad funkcjonowania LGD,
- umiejętność sporządzania wniosków i znajomości wytycznych ich opracowania i oceny formalnej,
- znajomość przepisów prawnych w zakresie wdrażania LSR,
- bardzo dobra znajomość MS Office, obsługi Internetu, poczty e- mail.

Wymagania dodatkowe:
- znajomość języka obcego- atut dodatkowy,
- umiejętność pracy zespołowej,
- dyspozycyjność,

Główne Zadania:
1)obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Serce Roztocza”,
2)przygotowanie i składanie wniosków o pomoc finansową na funkcjonowanie LGD i realizację przedsięwzięć określonych w LSR,
3)monitorowanie podpisywania i realizacji umów,
4)przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu,
5)koordynowanie projektów współpracy,
6)sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów,
7)przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z warunkami Umów o pomoc,
8)poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia,
9)realizacja projektów Stowarzyszenia,
10) przygotowanie i prezentacja informacji na temat operacji,
11) prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania.
12) prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD,
13) przygotowywanie udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji LGD,
14) współredagowanie biuletynów Stowarzyszenia LGD „Serce Roztocza”,
15) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i aktualizacja stron internetowych LGD,
16) obsługa imprez wewnętrznych – spotkań, narad, przyjęć delegacji i gości LGD,
17) przygotowywanie propozycji w zakresie wzorów przedmiotów promocyjnych, organizacja przetargów i udział w pracach Komisji Przetargowych,
18) organizowanie szkoleń, konferencji i innych imprez zaplanowanych przez LGD,
19) koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR,
20) inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze w zakresie organizacyjno-promocyjnym,
21) monitorowanie problematyki związanej z Funduszami Unii Europejskiej,
22) wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD w tym prowadzenie sekretariatu,
23) pomoc w opracowywaniu wniosków na realizację zadań w ramach innych programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł finansowania.

Warunki zatrudnienia:
- umowa o pracę,
- wymiar czasu pracy – 1/2 etatu.

Kandydat zobowiązany jest złożyć:
- list motywacyjny,
- życiorys – curriculum vitae,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
- oświadczenie  kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów lub pocztą na adres Lokalnej Grupy Działania „Serce Roztocza” ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów z dopiskiem „Nabór na pracownika administracyjno-biurowego biura LGD „Serce Roztocza” w terminie do dnia 4 grudnia 2009 r. godz. 15:00 (decyduje data wpływu).

Nabór przebiegać będzie w oparciu o Regulamin naboru na stanowisko pracownika administracyjno - biurowego biura LGD „Serce Roztocza” dostępny tutaj

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny