Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o odwieszeniu postępowania i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Eksploatacja złóż wapienia w Płazowie
Data publikacji: 2009-11-03
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

Narol, 2009.11.03.

ROŚ.7615-8/09

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008 r.),
zawiadamiam:
że:

 1. W prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Eksploatacja złóż wapienia w Płazowie” gmina Narol, powiat Lubaczów” na działkach ew. nr 240/2, 241/4, 242/1, 243/1, 244/1, 245/2, 246/2, 246/4, 248/1, 249/2, 251, 252, 250,2, 253/3, 253/9, 253/10, 222, 223/1, 224/1,225/1, 227/1, 228/1 230/1 w Płazowie na wniosek Inwestora Pana Stanisława Gruszeckiego, Bielany Wrocławskie, województwo dolnośląskie odwieszono postępowanie i przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
 2. Organem właściwym do wydania w/w decyzji jest Burmistrz Miasta i Gminy Narol. Organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie.
 3. W dniach od 5 listopada 2009 r. do dnia 27-go listopada 2009 r. można zapoznać się z wnioskiem i dokumentacją sprawy, tj. oraz raportem o oddziaływaniu na środowisko.
 4. Wniosek wraz z dokumentacją są wyłożone do wglądu w  Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 12, I piętro, tel. 016 6317087, w godzinach pracy Urzędu od godziny 730 do 1530 od poniedziałku do piątku. W w/w terminie każdy może zgłosić uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego wniosku osobiście lub pisemnie na adres:
  Urząd Miasta i Gminy Narol
  ul. Rynek 1,
  37-610 Narol
 5. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Narol

Otrzymują:

 1. Inwestor
 2. Pełnomocnik
 3. Strony postępowania (poprzez ogłoszenie)
 4. a/a

Burmistrz Miasta i Gminy Narol
Mgr Stanisław Woś

 


 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny