Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości mienia gminnego przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Płazowie
Data publikacji: 2009-09-24
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami) podaje  do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Narol przeznaczone do   s p r z e d a ż y.

1. Położenie, obręb: Płazów, ul. Mickiewicza.
2. Przedmiot sprzedaży - cena nieruchomości:
     • działki nr 1580 i nr 1581/5 o łącznej pow. 0,1683 ha;
     • budynek parterowy murowany o pow. zabudowy – 302,5 m2;
     • drzewostan – szt. 8.

Łączna wartość nieruchomości – cena: 30 370,00 zł
3. Nieruchomość zabudowana budynkiem parterowym murowanym, aktualnie nie  użytkowanym, wybudowanym na przełomie XVIII i XIX wieku, wymagającym kapitalnego remontu.
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków, ujęty jest natomiast w wojewódzkiej ewidencji zabytków i została dla niego opracowana karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa.
4. Przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – teren zabudowy siedliskowej.

5. Forma sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34, ust.1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy upływa z dniem 05.11.2009 r.

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 24.


Narol, dnia 24.09.2009 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny