Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chlewiska, Gm. Narol, powiat lubaczowski.”
Data publikacji: 2009-09-14
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

ROŚ.7615-10/09

Narol, 14.09.09 r.

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chlewiska, Gm. Narol, powiat lubaczowski.”

Działając na podstawie art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 i art. 173 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz § 3 ust. 1 pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Narol
zawiadamia,

że w dniu 14 września 2009 r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 marca 2009 r. Gminy Narol ul. Narol 1, 37-610 Narol została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chlewiska, Gm. Narol, powiat lubaczowski.”

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chlewiska, Gm. Narol, powiat lubaczowski.” jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol, pokój nr 12, I piętro, tel. 016 6317087 wew. 25 w godzinach pracy urzędu.
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Zgodnie z art. 49 Kpa, decyzję uznaje się za doręczoną po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Otrzymują:
Strony postępowania


 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny