Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ”Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Narolu na potr
Data publikacji: 2009-09-08
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

ROŚ.7615-14/09

Narol, 8.09..2009 r.

 

Obwieszczenie

o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ”Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Narolu na potrzeby międzynarodowego centrum artystycznego ´ Akademia Narolska´„ na działkach o nr ewid. 1837, 1838, 1839, 2430, 2431 w Narolu oraz nr ewid. 1595 i 1596 w Narolu Wsi.

i o możliwości zapoznania się z jego treścią oraz z dokumentacją sprawy

Działając na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) ), art. 21 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

Burmistrz Miasta i Gminy Narol
zawiadamia,

że w dniu 8 września 2009 r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.08 2009 r. Fundacja Pro Academia Narolense ul. Pałacowa 1/3, 37-610 Narol w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ”Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Narolu na potrzeby międzynarodowego centrum artystycznego Akademia Narolska„ na działkach o nr ewid. 1837, 1838, 1839, 2430, 2431 w Narolu oraz nr ewid. 1595 i 1596 w Narolu Wsi oraz uzyskaniu opinii jednostek opiniujących: Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie oraz Starosty Lubaczowskiego zostało wydane Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ”Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Narolu na potrzeby międzynarodowego centrum artystycznego Akademia Narolska„ na działkach o nr ewid. 1837, 1838, 1839, 2430, 2431 w Narolu oraz nr ewid. 1595 i 1596 w Narolu Wsi

Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ”Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Narolu na potrzeby międzynarodowego centrum artystycznego Akademia Narolska„ na działkach o nr ewid. 1837, 1838, 1839, 2430, 2431 w Narolu oraz nr ewid. 1595 i 1596 w Narolu Wsi
opinie jednostek opiniujących oraz dokumentacja w przedmiotowej sprawie, z którą można się zapoznać jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol 1, 37-610 Narol, pokój nr 12, I piętro, tel. 016 631 70 87 w godzinach pracy urzędu.
Na ww. postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Burmistrz Miasta i Gminy Narol
Mgr Stanisław Woś
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny