Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REFERENDA

Drukuj
Grupa: REFERENDA
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym udzielenie kredytu długoterminowego pomostowego
Data publikacji: 2009-09-07
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek

ZP-3410-XII-1/09

Narol, dnia 07.09.2009 r.


Urząd Miasta i Gminy w Narolu
Ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY

na: „Udzielenie kredytu pomostowego długoterminowego w ramach planowanego deficytu budżetu w 2009 r. na realizacje zadania inwestycyjnego ” „Poprawa stanu środowiska naturalnego i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta i Gminy Narol” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie 1 620 000 zł.

Ogłoszenie zamieszczono w biuletynie zamówień publicznych w dniu 06.09.2009 r.
pod numerem 307192-2009
1) Nazwa i adres zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy w Narolu
37-610 Narol
tel. (0-16) 6317087, fax (0-16) 6317104
Osoba upoważniona do kontaktu:
Adolf Adamek
2) Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony.
3) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można uzyskać w siedzibie
Zamawiającego w godz. od 8.00 do 14:30 od poniedziałku do piątku.
Dostępna jest również na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Narol –
www.bip.narol.pl
4) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie kredytu pomostowego długoterminowego w ramach planowanego deficytu budżetu w 2009 r. na realizacje zadania inwestycyjnego „Poprawa stanu środowiska naturalnego i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta i Gminy Narol” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie 1 620 000 zł
Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień
Kod CPV: 66.11.30.00-5
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.
6) Termin wykonania zamówienia:
15.12. 2009r.
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Ocena spełniania warunku:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien dostarczyć:
 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 Oświadczenie na załączniku nr 2 do SIWZ
1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

Ocena spełniania warunku:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien dostarczyć:
 Oświadczenie na załączniku nr 2 do SIWZ
1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Ocena spełniania warunku:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien dostarczyć:
 Oświadczenie na załączniku nr 2 do SIWZ
1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
Ocena spełniania warunku:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien dostarczyć:
 Oświadczenie na załączniku nr 2 do SIWZ
8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena – 100%
10) Miejsce i termin składania ofert:
W siedzibie zamawiającego tj. Urząd Miasta i Gminy w Narolu, ul. Rynek 1, 37-610 Narol, do dnia 15.09.2009r. do godz. 10:00.
11) Miejsce i termin otwarcia ofert:
W siedzibie Zamawiającego w dniu 15.09.2009r. o godz. 10:30.
12) Termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od terminu otwarcia ofert.
13) Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Nie dotyczy.
14) Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.
Nie dotyczy.
15) Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Nie dotyczy.
16) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.
Nie dotyczy.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny