Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY

Drukuj
Grupa: REJESTRY
Nazwa pozycji: LGD ROZTOCZE ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. finansowych
Data publikacji: 2009-09-04
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

Zarząd Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Serce Roztocza”
ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. FINANSOSWYCH

Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe kierunkowe (rachunkowość, finanse, ekonomia)
- doświadczenie w zakresie księgowości – minimum 2 lata
- znajomość obsługi programów księgowych,
- bardzo dobra znajomość MS Office, obsługi Internetu, poczty e- mail.

Wymagania dodatkowe:
- wiedza w zakresie inicjatywy Leader, LSR,
- znajomość zasad funkcjonowania LGD,
- umiejętność pracy zespołowej,
- dyspozycyjność,
- terminowość.

Główne Zadania:
1. prowadzenie rachunkowości LGD polegającej na:
­ organizowaniu obiegu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochronę mienia,
­ organizowaniu prowadzenia księgowości zapewniającej sporządzanie rzetelnych i prawidłowych informacji, ochronę mienia i dokonywanie terminowych rozliczeń finansowych,
­ należytym przechowywaniu i zabezpieczaniu dokumentów księgowych, ksiąg finansowych oraz sprawozdań finansowych,
2. prowadzenie wstępnej i bieżącej kontroli operacji wiążących się z :
­ wydawaniem środków pieniężnych,
­ obrotami pieniężnymi na rachunkach bankowych,
­ przyjmowaniem, wydawaniem i zakupem środków trwałych i materiałów,
­ przestrzeganiem zasad rozliczeń i ochrony wartości pieniężnych,
3. dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej wstępnej, bieżącej
i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,
4. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności:
­ obiegu dokumentów (dowodów księgowych),
­ ewidencji księgowej,
­ zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,
5. analizowanie sald kont rozrachunkowych. Prowadzenie postępowania mającego na celu ściągnięcie należności,
6. prowadzenia dokumentacji dotyczącej spraw finansowych,
7. przygotowanie i składanie wniosków o płatność,
8. przygotowywanie odpowiednich sprawozdań,
9. naliczanie wynagrodzeń dla pracowników biura LGD,
10. sporządzanie list wypłat należności z tytułu: umów zleceń i o dzieło,
11. sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej dla celów podatkowych
i dla ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami,
12. przygotowywanie dokumentów dotyczących wynagrodzenia do ZUS dla celów emerytalno-rentowych,
13. prowadzenie odrębnych rachunków bankowych dla każdego z programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł finansowania,
14. rozliczanie innych programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł finansowania.

Warunki zatrudnienia:
- umowa o pracę,
- wymiar czasu pracy – 1/2 etatu.

Kandydat zobowiązany jest złożyć:
- list motywacyjny,
- życiorys – curriculum vitae,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
- dokumenty poświadczające staż pracy,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów lub pocztą na adres Lokalnej Grupy Działania „Serce Roztocza” ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów z dopiskiem „Nabór na specjalistę ds. finansowych biura LGD „Serce Roztocza” ” w terminie do dnia 1.10.2009 r. godz. 15:00 (decyduje data wpływu).

Nabór przebiegać będzie w oparciu o Regulamin naboru na stanowisko specjalisty ds. finansowych biura LGD „Serce Roztocza” dostępny tutaj.


Prezes LGD „Serce Roztocza”

Barbara Broź
 

Załączniki

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny