Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.. ”Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Narolu na potrzeby międzynarodowego centrum artystycznego Akadem
Data publikacji: 2009-08-19
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

Narol, dnia 19 sierpnia, 2009 r.

ROŚ.7615-14/09

 

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

 

Działając na podstawie:
- art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
- art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227),

zawiadamiam, że w dniu 19 sierpnia 2009 r. zostało wszczęte na wniosek Fundacji Pro Academia Narolense ul. Pałacowa 1/3, 37-610 Narol w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n..
”Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Narolu na potrzeby międzynarodowego centrum artystycznego ´ Akademia Narolska´„ na działkach o nr ewid. 1837, 1838, 1839, 2430, 2431 w Narolu oraz nr ewid. 1595 i 1596 w Narolu Wsi.

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
W związku z powyższym można w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy, zgłaszać wnioski, uwagi i zastrzeżenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Narolu I piętro, tel. 016 6317087 w. 25, w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Miasta i Gminy Narol
Stanisław Woś

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny