Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: ROŚ.7615-11/09 Narol, 7.08.2009 r. Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
Data publikacji: 2009-08-07
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

Narol, 7.08.2009 r.

ROŚ.7615-11/09

 

Obwieszczenie

o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia.

pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej GSM/DCS/UMTS sieci PLUS GSM nr BT – 12889 Susiec Szumy dz. nr 548/3 w Hucie Różanieckiej, gm. Narol”


i o możliwości zapoznania się z jego treścią oraz z dokumentacją sprawy


Działając na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) ), art. 21 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

Burmistrz Miasta i Gminy Narol
zawiadamia
,

że w dniu 7 sierpnia 2009 r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 marca 2009 r. Inwestora POLKOMTEL SA, 02-676 Warszawa, ul. Postępu 3 reprezentowanego przez Pełnomocnika Inwestora: Pana Marka Bilskiego PROTEL INW MAREK BILSKI ul. Do Dysa 5, 20-149 Lublin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej GSM/DCS/UMTS sieci PLUS GSM nr BT – 12889 Susiec Szumy dz. nr 548/3 w Hucie Różanieckiej, gm. Narol” oraz uzyskaniu opinii jednostek opiniujących: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie oraz Starosty Lubaczowskiego zostało wydane Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej GSM/DCS/UMTS sieci PLUS GSM nr BT – 12889 Susiec Szumy dz. nr 548/3 w Hucie Różanieckiej, Gm. Narol”.

Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej GSM/DCS/UMTS sieci PLUS GSM nr BT – 12889 Susiec Szumy dz. nr 548/3 w Hucie Różanieckiej, gm. Narol” opinie jednostek opiniujących oraz dokumentacja w przedmiotowej sprawie, z którą można się zapoznać jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol 1, 37-610 Narol, pokój nr 12, I piętro, tel. 016 631 70 87 w godzinach pracy urzędu.

Na ww. postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Burmistrz Miasta i Gminy Narol
mgr Stanisław Woś

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny