Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY

Drukuj
Grupa: REJESTRY
Nazwa pozycji: Ogłaszenie o naborze na stanowisko referenta ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Narol
Data publikacji: 2009-08-03
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś
Osoba odpowiedzialna za tresć: Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Narol Daniel Lomber

OGŁOSZENIE
o naborze na stanowisko urzędnicze

URZĄD MIASTA I GMINY NAROL
ul. Rynek 1, 37-610 Narol

ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Narol

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku:

 1. posiadanie co najmniej wykształcenia średniego o profilu związanym z ochroną środowiska lub pokrewnym,
 2. posiadanie co najmniej 2-letniego stażu pracy,
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku,
 5. niemożność skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia.


Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania dodatkowe do zatrudnienia na stanowisku:

 1. dobra znajomość obsługi komputera oraz sprawne posługiwanie się w środowisku internetowym,
 2. posiadanie wykształcenia wyższego o profilu związanym z ochroną środowiska,
 3. dobra znajomość ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)
 4. dobra znajomość ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227).

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw dotyczących form ochrony przyrody (pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych) oraz prowadzenie ich rejestrów.
 2. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć oraz opinii w zakresie ochrony środowiska.
 3. Prowadzenie spraw wynikających z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta i Gminy Narol.
 4. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.
 5. Współpraca z jednostkami działającymi na rzecz ochrony środowiska.
 6. Współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie ochrony środowiska.
 7. Wykonywanie innych spraw wynikających z ustawy „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”.

Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie, oraz inne dokumenty potwierdzające ukończenie dodatkowych kursów,
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. Oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm).
 7. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol lub za pośrednictwem poczty z podaniem adresu zwrotnego z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referent ds. ochrony środowiska” w terminie do dnia 21.08.2009 r. (decyduje data wpływu do UMiG Narol). Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Narol oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

Inne informacje.

I etap weryfikacji.
Złożone oferty poddane zostaną analizie mającej na celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi zawartymi w ogłoszeniu. O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu – osoby, które spełniły wymogi formalne zostaną powiadomione indywidualnie.

II etap weryfikacji.
Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem, oraz ewentualnie test kwalifikacyjny – podczas których sprawdzone zostaną przydatności kandydatów do pracy na stanowisku. Podczas II etapu weryfikacji komisja oceniająca sprawdzać będzie znajomość ustaw – „Prawo ochrony środowiska” oraz „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko”.

Informacja dodatkowa.
Na w/w stanowisko pracy poza obywatelami Polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Burmistrz Miasta i Gminy Narol
Stanisław Woś
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny